نمایندگی های محصولات شرکت ایکاپ (شرکت مشترک پژو و ایران خودرو)

در تاریخ تیر ماه سال ۱۳۹۵ قراردادی میان دو شرکت «ایران خودرو» و «پژو» بسته شد که به موجب آن قرارداد یک کمپانی همکاری مشترک (JV) تشکیل گردیده است و هدف آن تولید نمودن و وارد کردن و همچنین توزیع نمودن خودروهای جدید شرکت «پژو» است .

در اوایل سال ۱۳۹۶ نخستین اتومبیل های تولید گردیده در سایت تهران به بازارها وارد خواهد شد .

برای شرکت ایکاپ نمایندگانی از میان نمایندگی های برگزیده شده از کمپانی «ایران خودرو» در فاز اول انتخاب شده است  .

قرار بر این است که فاز اول این گونه آغاز گردد : در تهران چند نمایندگی و همچنین در شهرهای بزرگ چند نمایندگی به وجود آید و همچنین در هر استان یک نمایندگی به وجود آید .

و در مراحل بعد با استانداردسازی و ارتقا و ارزیابی مجدد و انعقاد قرارداد ھمکاری، نھایی خواھد شد.

ھمکاری نمایندگی در سطوح ۱ ،۲ و ۳ به شرح زیر تعریف شده است:

نمایندگی سطح ۱ :

· ثبت نام خودرو

· تحویل خودرو

· انجام کلیه خدمات گارانتی و وارانتی

· انجام خدمات سرویس سریع

نمایندگی سطح ۲ :

· ثبت نام خودرو

· تحویل خودرو

· انجام خدمات سرویس سریع
نمایندگی سطح ۳ :

فقط ثبت نام خودرو

ھمچنین با افزایش تولید، توسعه ی متناسب شبکه با افزایش تعداد نمایندگی ھا و از طریق ارزیابی قابلیت ھا و تحلیل نتایج حاصله خواھد بود و نمایندگی ھای دارای شرایط ھمکاری به شبکه موجود ملحق خواھند شد جھت ارایه سرویس متناسب با کیفیت و سطح تکنولوژی محصول و ایجاد رضایتمندی برای مشتریان، نیاز به نیروی انسانی ماھر و دوره دیده، تجھیزات تعمیرگاھی استاندارد، فضای مناسب جھت نمایش خودرو و … در نمایندگی است.

ھر نمایندگی که شرایط اولیه سطح ۱ و ۲ ھمکاری در زمان ارزیابی را احراز نماید و پس از پیاده سازی استانداردھا تحت نظارت کارشناسان شرکت ایران خودرو، به شبکه فروش و خدمات پس از فروش محصولات ایکاپ خواھد پیوست. ارزیابی عملکرد در دوره ھای زمانی مشخص تکرار و بر اساس نتایج حاصله در سطح ھمکاری تجدید نظر خواھد شد.

برخی از موارد این ارزیابی ھا به شرح ذیل می باشد:

· پیاده سازی آخرین نمای استاندارد ایران خودرو

· نصب لوگوی پژو در نواحی تعیین شده

· استقرار سیستم یکپارچه خدمات و بازرگانی ایساکو

· تخصیص بخشی از فضای نمایشگاه به برند پژو

· تجھیزات تعمیرگاھی استاندارد مانند اتاق رنگ، جک شاسی کش

· نیروی انسانی دوره دیده و ماھر

· تضمین سپاری به ایران خودرو و ایساکو مطابق ضوابط

برای رسیدن به بالاترین درجه از رضایت مشتریان، کلیه فعالیت ھا در فروش و خدمات پس از فروش مطابقِ استانداردھای ابلاغی خواھد بود.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید