برچسب: آردی

اخباری از پژو روآ

پیکان برای تولیدکنندگانش خیلی سود آور بود برای همین هم ایران خودرو نتوانست به راحتی ازش بگذرد و تصمیم گرفت این خودرو را در دل خودرویی دیگر زنده نگاه دارد این شد که پژو آردی تولید شد . آردی پیکانی بود با ظاهره ۴۰۵ همین ظاهره غلط اندازش باعث شد مشتریان زیادی پیدا کند ولی زمانی که پای پلیس و مسولین محیط زیست به میان آمد تولید این خودرو متوقف شد ایران خودرو هم نمونه ارتقا یافته آن به اسم پژو روآ را تولید نمود