برچسب: لوگو

لوگوی پژو

در سال ۱۸۵۰ اولین بار بود که آرم شیر برای شرکت پژو دیده شد و نهایتا در سال ۱۸۵۸ بود که به طور رسمی ثبت گردید
سال ۱۸۹۸ برای پژو یک سال خیلی مهم به شمار می آمد زیرا در این سال بود که خودروهای پژو به صورت رسمی بااین نام روانه بازارها گشتند یک خودروی سه چرخه که توسط آرمان طراحی شده بود
اما لوگوی اصلی این شرکت در نهایت در سال ۱۹۳۳ با طرح شیر به عنوان لو گوی جهانی طراحی شد